سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
ساعت
امکانات مرکز (تجهیزات و آزمایشگاه ها)

امکانات مرکز :

1. آزمایشگاه مرکز تحقیقات بروسلوز ، دانشکده پزشکی

       تجهیزات شامل دستگاه : RT.PCR

2. آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان سینا

       تجهیزات شامل دستگاه : Bac Tec

خروج