پنج شنبه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٦
ساعت
اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بروسلوز :


1   بررسی نقش عوامل ژنتیک در بیماری بروسلوز

2   بررسی مکانیسم های ایمنی و تغییرات بیوشیمیایی در بروسلوز

3   اپیدمیولوژی و نقش ریسک فاکتورها در بروسلوز

4   نقش مارکرهای سرولوژیک در تشخیص بروسلوز

5   روش های آزمایشگاهی جدید برای تشخیص بروسلوز

6   بررسی عود ،عوارض و مقایسه درمانهای جدید در بیماران مبتلا به بروسلوز

7   مقاومت دارویی در بروسلوز

8   بررسی جنبه های بالینی و غیر معمول و کمپلیکه بروسلوز

9   روش های پیشگیری و کنترل بروسلوز در انسان و دام

خروج