سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
ساعت
اعضاء هیئت علمی مرکز
نام ونام خانوادگی : دکتر سید حمید هاشمی 
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : بیماری های عفونی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : 
shahashemi@yahoo.com

 CV    

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن :

38274192

آدرس  :

همدان- خ میرزاده عشقی- مرکز آموزشی درمانی سینا- بخش عفونی

نام ونام خانوادگی : دکتر مژگان ممانی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : بیماری های عفونی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : 
mamanimojgan@yahoo.com

 CV    

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن :

38274192           

آدرس  :

همدان- خ میرزاده عشقی- مرکز آموزشی درمانی سینا- بخش عفونی

  

نام ونام خانوادگی : دکتر حیدر طیبی نیا
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصیلی : بیوشیمی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل :  tavilani@gmail.com
 

 CV    

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن : 08138381590

فاكس : 08138381591

آدرس  : همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان - دانشکده داروسازی

  

نام ونام خانوادگی : دکتر عباس مقیم بیگی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصیلی : آمار زیستی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل :  moghimb@yahoo.com
 

 CV 

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن : 08138380583 داخلی 360

آدرس  : همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان - دانشکده بهداشت

   

نام ونام خانوادگی : دکتر پیمان عینی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : بیماری های عفونی
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل : 
eini@umsha.ac.ir

CV  

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن :

38274192

آدرس  :

همدان ـ خ میرزاده عشقی ـ مرکز آموزشی درمانی فرشچیان ـ بخش عفونی

 

  

نام ونام خانوادگی : دکتر محمد رضا عربستانی
مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تحصیلی : باکتری شناسی پزشکی
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل : 
mr_arabestani@yahoo.com

 CV    

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن :

 4- 38276293 داخلی 442

آدرس  :

خیابان شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی


  

نام ونام خانوادگی : دکتر محمد مهدی مجذوبی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : بیماری های عفونی
مرتبه علمی : استادیار

 CV    

معرفیcv در صفحه google scholar

تلفن :

38274192

آدرس  :

همدان ـ خ میرزاده عشقی ـ مرکز آموزشی درمانی فرشچیان ـ بخش عفونی


نام ونام خانوادگی : سارا عطائی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : تخصص داروسازی بالینی

مرتبه علمی : استادیار

ایمیل : s.ataei@umsha.ac.ir

CV

تلفن : 38381675

آدرس : دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفیcv در صفحه google scholar

نام ونام خانوادگی :مریم آدابی

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی

رشته تحصیلی :پژوهش در علوم زیست پزشکی

مرتبه علمی :استادیار

ایمیل maryam_adabi@yahoo.com                        

CV

تلفن :081338380548

آدرس  :همدان. روبروی پارک مردم.دانشگاه علوم پزشکی همدان.معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معرفیcv در صفحه google scholar


خروج