سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
ساعت
فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه ها و فرم ها :

 

ردیف

عنوان آئین نامه

دریافت فایل

1

دستورالعمل روند تصويب پايان نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد، دستياري پزشكي، ،Ph.D.) تحصيلات تكميلي دستياري دندانپزشكي و دستياري داروسازي و دوره هاي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي سال 93

 

2

سقف تفويض اختيار بودجه پژوهشي پژوهشكده ها، مراكز تحقيقاتي، دانشكده ها و واحدهاي پژوهشي دانشگاه

 

3

دستورالعمل نحوه نگارش و تنظيم گزارش نهايي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي

 

4

اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال1393

 

5

فرم جديد پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي HSR و طرح هاي تحقيقاتي هيئت علمي 1392

 

6

فرم جديد پروپوزال پايان نامه سال 1392

 

7

فرم درخواست پاداش مقاله

 

8

نمونه فرم رضايت نامه

 

9

آئين نامه تصويب و بررسي طرح تحقيقاتي

 

10

راهنماي ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1393

 

 11

 دستورالعمل اجرایی دوره های دکترای تخصصی پژوهشی (PH.D by Research)

 

 

خروج